XIX-wieczna historia Turka

XIX-wieczna historia Turka Mniej znane miasta również mogą być ciekawe, a niegdyś nawet odegrały ważną rolę zapisaną w historii Polski. Dość ważnym miastem powiązanym z wybuchem powstania styczniowego w 1863 roku był Turek. Historia głosi, że 4 lipca tego roku do miasteczka przybył oddział partyzancki generała Edmunda Taczanowskiego. Po mszy w lokalnym kościele ogłoszono „Manifest Rządu Narodowego. Za to pierwszego stycznia 186t roku został utworzony na tym terenie powiat turecki przez władcze carskie. Miasto to powoli się rozwijało. Bardzo ważny był przemysł na tym terenie. Pierwsza fabryka włókiennicza oraz zakład produkcji muślin powstały tutaj w 1908 roku. W tym czasie w miasteczku funkcjonowało ponad 350 zakładów tkackich. Jednakże niedługo potem wybucha wojna. We wrześniu 1914 roku miasto zajęły wojska Rzeszy, a na czele miasta stanął niemiecki gubernator. Jednakże miasto powoli się rozwijało. W 1916 roku powstała Kaliska Kolej Dojazdowa. Dopiero w 1918 roku Turek znów staje się miastem pod władaniem Polski. Aczkolwiek w wyniku II wojny światowej w roku 1939 znowu władzę nad miastem przejmuje wojsko niemieckie. Miasteczko i jego okolice wchodzą w skład Kraju Warty. Rok później utworzone zostało w Turku getto. Dopiero 21 stycznia 1945 roku nastąpił koniec okupacji niemieckiej na tych terenach, a władzę przejęła Armia Czerwona. Kilkanaście lat później miasto to znowu się rozwija. Budowane są nowe szkoły, zakłady tkackie i włókiennicze, ale też odkryto bogate złoża węgla brunatnego, dzięki czemu można było pomyśleć o inwestycjach w elektrownię. I faktycznie w 1960 roku rozpoczęto budowę pierwszej elektrowni oraz Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. W roku 1975 miejscowość ta wchodzi w skład województwa konińskiego, które w wyniku reformy w 1999 roku wchodzi w część województwa wielkopolskiego, i tak pozostaje do tej pory.

Kultura w Turku

Kultura w Turku Ciekawe wydarzenia kulturalne wcale nie muszą odbywać się tylko w wielkich miastach. Miedzy innymi Turek – miasto położone na terenie województwa wielkopolskiego może pochwalić się ciekawymi wydarzeniami. Oprócz tego ma jeszcze wiele innych atrakcji. Pierwszą z ciekawych imprez są Dni Turku. Jest to wydarzenie, które odbywa się cyklicznie. Gdy tylko nadchodzi pierwszy weekend miesiąca czerwca wiadomo już, że zaczynają się dni świętowania i zabawy. Podczas tego wydarzenia można zobaczyć występy polskich kabareciarzy, gwiazd muzycznych czy też wziąć udział w licznych pokazach i konkursach. Atrakcje turystyczne tego okresu to tez przyjazd wesołego miasteczka. Kolejnym interesującym wydarzeniem jest Święto Ulicy Kaliskiej. Ulica Kaliska jest najważniejszą oraz najdłuższą arterią w Turku. Ma tez bogatą historię, która zaczyna się w XIV wieku, kiedy to powstał nowy szlak łączący Kalisz z Kołem. Trakt Kaliski był drogą o znaczącej wartości, kiedy to w 1867 roku stworzono gubernię kaliska i powołano powiat turecki, przez co nastąpił rozwój przemysłu na tym terenie. Trakt ten dochodził do Traktu Głównego, który łączył Warszawę z Poznaniem. Do 1970 roku droga ta przechodziła przez centrum miasta, jednak później wybudowano Obwodnicę Północną przez co ciąg komunikacyjny przeszedł na tę szybszą trasę. Przy ulic Kaliskiej do dzisiaj stoją ważne obiekty. Są to między innymi Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Domy Tkaczy pochodzące z XIX wieku, Cech Rzemiosł Różnych oraz Turecka Izba Gospodarcza. Tak więc obchodzone Święto Ulicy Kaliskiej ma na celu upamiętniać to zabytkowe miejsce. Na deptaku odbywają się występy gwiazd muzyki, festyny, a także artyści plastycy mogą pokazać swoje prace, czy nawet postawić stoiska, aby znaleźć chętnych do zakupu swoich dzieł. Bez wątpienia imprezy te przyciągają nie tylko tłumy mieszkańców, ale i turystów.

Średniowieczna historia Turka

Średniowieczna historia Turka Każde miasto ma swoją historię. Jednakże jedne miasteczka maja ją bogatszą niż inne. Na przykład historia miasta Turek zaczyna się już w VI wieku przed naszą erą, gdy na tym terenie pojawili się pierwsi osadnicy. Osada Turek wspominana jest pierwszy raz w 1136 roku w bulli gnieźnieńskiej, która opisał papież Innocent II, bowiem w tym czasie osada ta była posiadłością arcybiskupów gnieźnieńskich. Natomiast w XII i XIII wieku była to część księstwa łęczyckiego, a jako teren województwa sieradzkiego przetrwał do czasu upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Najazd Krzyżaków w 1332 roku spowodował liczne straty w osadzie, miedzy innymi spalono kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Prawa miejskie zostają nadane 25 kwietnia 1341 roku i do tej pory Turek przestaje już być tylko osadą. Stosowny dokument wydał arcybiskup gnieźnieński Janisław, a złożono go na ręce pierwszego wójta tego nowo mianowanego miasta – Jana Pruteno. Jednakże pod koniec XIV wieku jeszcze raz na miasto najechano i obrabowano posiadłości między innymi arcybiskupa gnieźnieńskiego, ponieważ miało to na celu zmuszenie arcybiskupa Bodzanty do odstąpienia od promocji jako kandydata na tron Siemowita IV. Dzięki temu istotnemu najazdowi na królową Polski koronowano Jadwigę Andegaweńską w roku 1384. Warto wspomnieć, że w 1515 roku odbył się pierwszy coroczny wielki jarmark miejski, które kultywowane są do dzisiaj. W wieku XVI w wyniku pożaru spłonęło wiele miejskich zabudowań, jednakże niektóre kamienice wybudowane w tamtym okresie zachowały się do dzisiaj na miejskim rynku. W roku 1793 część Wielkopolski w tym Turek przechodzą pod panowanie pruskie, ale w 1815 wracają jako ziemie Królestwa Polskiego. To właśnie w tym okresie w mieście powstało wiele nowych zabudowań, oraz zakładów pracy jak kuźnie. Został też wybudowany ratusz z małym więzieniem w piwnicach. Natomiast w 1820 miasto zostało uznane za osadę fabryczną, ponieważ przemysł znacznie się tu rozwinął.

Turek

Turek Jednym z miast, które znane jest z ciekawej nazwy jest Turek. Miasto to jest siedzibą powiatu tureckiego oraz gminy Turek. Leży na terytorium, które obecnie obejmuje województwo wielkopolskie, a wcześniej do roku 1999 było to województwo konińskie. Właśnie z bliskości tego miasta znany jest Turek, ponieważ miasto to jest drugim po Koninie ośrodkiem przemysłowym wchodzącym w skład Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Dzięki temu, że region ten bogaty jest w złoża węgla brunatnego powstała w pobliżu tego ośrodka przemysłowego również Elektrownia Konin – Pątnów – Adamów. Prócz tego w granicach administracyjnych miasta zlokalizowano Turecką Strefę Inwestycyjną, w której skład wchodzi powierzchnia 200 ha uzbrojonych ziem, gotowych lub już użytkowanych w ramach aktywizacji gospodarczej. Ponadto aż 26 ha z tego terenu obejmuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, co zachęca wielkie firmy lub mniejsze, które spełniają określone kryteria, aby założyć właśnie w tym miejscu siedzibę dla swojego przedsiębiorstwa. Obecnie położone na ziemi sieradzkiej miasto liczy sobie prawie 30 tysięcy mieszkańców. Jednakże miasto to zlokalizowane również jest na Wysoczyźnie Tureckiej, nad rzeką Kiełbasą. Teren ten w większości pokrywają użytki rolne. Mało jest lasów, które służą celą rekreacyjnym. Jednakże las mieszany zlokalizowany na obrzeżach miasta należy w części tylko do miasta, a w części do osób prywatnych. Wysoczyzna Turecka generalnie jest zapadliskiem. Przez jej teren przepływa Warta oraz rzeka Kiełbasa i cieki wodne pochodzące od rzeki Folusz. Ponadto utworzono sztuczny zbiornik Jeziorsko na Warcie, na potrzeby elektrowni Adamów, ponieważ czerpie ona wodę do chłodzenia właśnie z tego zbiornika. W okolicznych terenach czerpie się wodę ze studni głębinowych, ponieważ tereny te bogate są w zasoby źródeł wody podziemnej.