Turek

Turek Jednym z miast, które znane jest z ciekawej nazwy jest Turek. Miasto to jest siedzibą powiatu tureckiego oraz gminy Turek. Leży na terytorium, które obecnie obejmuje województwo wielkopolskie, a wcześniej do roku 1999 było to województwo konińskie. Właśnie z bliskości tego miasta znany jest Turek, ponieważ miasto to jest drugim po Koninie ośrodkiem przemysłowym wchodzącym w skład Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Dzięki temu, że region ten bogaty jest w złoża węgla brunatnego powstała w pobliżu tego ośrodka przemysłowego również Elektrownia Konin – Pątnów – Adamów. Prócz tego w granicach administracyjnych miasta zlokalizowano Turecką Strefę Inwestycyjną, w której skład wchodzi powierzchnia 200 ha uzbrojonych ziem, gotowych lub już użytkowanych w ramach aktywizacji gospodarczej. Ponadto aż 26 ha z tego terenu obejmuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, co zachęca wielkie firmy lub mniejsze, które spełniają określone kryteria, aby założyć właśnie w tym miejscu siedzibę dla swojego przedsiębiorstwa. Obecnie położone na ziemi sieradzkiej miasto liczy sobie prawie 30 tysięcy mieszkańców. Jednakże miasto to zlokalizowane również jest na Wysoczyźnie Tureckiej, nad rzeką Kiełbasą. Teren ten w większości pokrywają użytki rolne. Mało jest lasów, które służą celą rekreacyjnym. Jednakże las mieszany zlokalizowany na obrzeżach miasta należy w części tylko do miasta, a w części do osób prywatnych. Wysoczyzna Turecka generalnie jest zapadliskiem. Przez jej teren przepływa Warta oraz rzeka Kiełbasa i cieki wodne pochodzące od rzeki Folusz. Ponadto utworzono sztuczny zbiornik Jeziorsko na Warcie, na potrzeby elektrowni Adamów, ponieważ czerpie ona wodę do chłodzenia właśnie z tego zbiornika. W okolicznych terenach czerpie się wodę ze studni głębinowych, ponieważ tereny te bogate są w zasoby źródeł wody podziemnej.